29 de julio de 2015

Reflexión Módulo1, marco conceptual, Susi

REFLEXIÓN: MÓDULO 1, marco conceptual. Susi Do NordésEmpezamos o 13 de xuño de 2015 o Postgrao de Especialización en Orientación Laboral, que consta de 3 Módulos desenvolvidos con tres puntos de vista: conceptual, personal e instrumental. O día 18 de xullo de 2015 rematamos cunha revisión xeral, o módulo primeiro con 5 temas do marco conceptual. Resumo a miña reflexión, cunha frase, certamente paradóxica: “Orientar ao orientador que orienta”.


O MARCO DE REFERENCIA DA ORIENTACIÓN LABORAL


“Onde estamos, onde imos”. Dende a referencia de partida chegamos ás tendencias do próximo futuro chamado “Estratexia 2020”.


Cunha visión de integración do Servizo Público de Emprego Estatal (SEPE) e Servizo Público de Emprego de Galicia (SPEG), xunto aos Servizos de Emprego do resto de autonomías chegamos á integración do Sistema Nacional de Emprego. A análise do marco actual da política de emprego e das políticas activas en España recollidas no Plan Anual de Política de Empleo (PAPE), a Estratexia de Activación para o Emprego, o Plan anual de Reformas de España 2015 e Reformas das Políticas Activas de Emprego en España, compoñen os ámbitos,  obxectivos e financiamento da Estratexia Española de Emprego nos periodos 2012-2014 / 2014-2016, en tramos anuais no Plan Anual de Reformas de España 2014 e son a grandes rasgos as medidas para loitar contra o desemprego e as consecuencias sociais da crise, as Políticas Activas de emprego. Desemprego xuvenil. Educación, Formación Dual (reforma educativa) e Apoio ao emprendemento. E, por suposto, todo o anterior ven marcado pola política de emprego en Europa na Estratexia Europea de Emprego 2020..


Teresa Bernal, xefa do Servizo de Orientación Laboral da Consellería de Traballo e Benestar, relatora da xornada e fixo fincapé nos servizos para a mellora da empregabilidade, o Programa de Garantía Xuvenil e as axudas cara o autoemprego.


O MERCADO LABORAL


"Os pés na terra, análise dos datos, o nivel que reflícten as estatísticas".


Tratamos o mercado laboral composto pola oferta e a demanda de traballo, o equilibrio no mercado segundo a formulación keynesiana. Os tipos de desemprego, causas e efectos do paro, análise segundo os indicadores do mercado de traballo a través da Enquisa de Poboación Activa (EPA) e taxas. O mercado de traballo actual, relacións laborais e normativa. O comportamento das ocupacións. Os novos xacementos de emprego. Os perfís profesionais da oferta de emprego. As ocupacións, instrumentos e ferramentas para o estudo do mercado de traballo. Os Observatorios Ocupacionais do SEPE, do SPEG e o Observatorio Europeo de Emprego (OEE). A prospección do mercado de traballo. Emprego Público. Traballo por conta allea e conta privada. Axudas e Subvencións.


Fernando Agulló, profesor da Facultade de RRLL da UDC, relatou os contidos teóricos e os tratamentos dos datos para o estudo do mercado de traballo e os movementos empresariais e ocupacionais.


CERTIFICACIÓN E FORMACIÓN PROFESIONAL


“A maneira de mellorar para ser cidadáns e profesionais competentes”.


O Sistema Integrado de Formación profesional é o conxunto da Formación Reglada en ciclos, Formación Ocupacional para o emprego en certificados profesionais e a Formación continua en módulos, en xeral. Os obxectivos da integración é manter a convivencia en harmonía e chegar con homologacións, equivalencias e accesos ao maior vértice do Sistema Educativo que é o Universitario.
Os instrumentos fundamentais reguladores na articulación do novo sistema son o Instituto Nacional de Cualificaciones (INCUAL), o Sistema Nacional de Cualificaciones e Formación Profesional (SNCFP) o Catálogo Nacional de Cualificacións Profesionais (CNCP), o Marco Europeo  das Cualificacións e o Instituto das Cualificación Galego.”.


Elena González de la Cámara e Ana Ferreiroa  foron as relatoras en dúas xornadas diferentes complementándose. A primeira sesión serviu para desmenuzar o sistema integrado de formación compoñentes, instrumentos e unidades e a segunda para compoñer as cualificacións, e os certificados profesionais nas unidades de competencia. Explicou o estado actual do desenvolvemento da integración do sistema educativo e o Catálogo..


Todo un glosario conceptual de termos e estruturas: cualificación, competencia, unidade de competencia. módulo formativo.  Recoñecemento e Acreditación validación da experiencia profesional e vías non formais de formación, información, orientación, requisitos, procedemento para a acreditación de competencias. Certificados de Profesionalidade. Formación para o Emprego. Modalidades e lugares de impartición da formación referida a Certificados de Profesionalidade.

A POLÍTICA SOCIAL E DE EMPREGO NA UNIÓN EUROPEA.


“Somos cidadáns europeos, asumir, asimilar, ter conciencia dos nosos dereitos e deberes e o coñecemento de linguas facilitará o percorrido do camiño”.


Orixe e evolución da política social e de emprego na Unión Europea. A Estratexia Europea de Emprego (1997 - 2005). Post Lisboa (2010 -2020).
Institucións e organismos comunitarios e actuantes en materia de emprego. A Libre circulación na UE. Rede Eures. Rede Europea de Servizos de Emprego e Membros nacionais de Eures.
Os fondos para o financiamento das políticas de emprego. O Fondo Social Europeo (FSE) 2014 - 2020 e principais novidades nos fondos asociados a política de cohesión europea, modificación do FSE polo Fondo Europeo de Adaptación á Globalización (FEAG) e a súa diferencia con fondos estruturais.
O programa PROGRESS. Programa da Unión Europea para o Emprego e a Innovación Social (EASI). Programa EASI. Eixe PROGRESS. Programa EASI. Eixo Microfinanciamento e Emprendemento Social. Programa de Dereitos, Igualdade e Cidadanía.


As politicas activas e pasivas de emprego na UE e en España, Orientación e obxectivos das Políticas activas de Emprego e do mercado de traballo na perspectiva da Estratexia Europea de Emprego. Medidas de políticas activas/políticas pasivas de emprego, xustificación das políticas pasivas. Características das prestacións.


Cristina Couto, coordinadora de Europe Direct da Deputación da Coruña fixo un relatorio dende a Rede Eures ata a Solvit que resolve problemas dos cidadáns cas institucións europeas, con exemplo de casos prácticos e videos.  


A INICIATIVA EMPRENDEDORA COMO FORMA DE ACCESO AO MERCADO LABORAL


“Xogando a ser empresarios”.


Emprendemento, beneficios sociais da creación de empresas e do emprendemento social. Factores de desmotivación emprendedora. Efectos da Economía Social. Elementos esenciais no proceso de creación de empresas  A idea e súa validación. O Modelo de negocio. O deseño empresarial. A persona emprendedora,  características personais e consecuencias da decisión de emprender. O plan de empresa: que é, para que e como se elabora. O asesoramento a emprendedores no proceso de creación de empresas.  As fases de creación da empresa. As claves para asesorar a persoas emprendedoras.


Fernando Agulló, de novo relator, desenvolve os conceptos clave dos parágrafos anteriores e encoméndanos a tarefa calificable crear “unha empresa” no modelo Canvas, traballo de equipa, con grupos deseñados pola docente Maite Deus, a través dun cuestionario persoal.
E aquí non se acaba a historia, dende o primeiro día intercalamos sesións con Carlos Parada que adicase a impartir o referente a técnoloxia dixital e a poñernos ao día nas ferramentas das novas tecnoloxías usando dende o primer día gmail, spotify, twitter, goo.gl, storify, tagxedo, google+, drive, bloggeer, about.me, linkedin, con storifys de todas as sesións, realizados dos chíos do grupo de traballo e ameaza con máis…


Enlaces:

Servicio Publico de Emprego

27 de julio de 2015

MARCO CONCEPTUAL DE LA ORIENTACIÓN LABORAL. Sara Agulló Díaz

El módulo 1, dedicado al estudio del marco conceptual de la orientación laboral nos ha permitido adquirir y afianzar conocimientos esenciales para el diagnóstico, evaluación y solución de problemas relativos al mercado laboral, tanto en lo que se refiere al empleo por cuenta ajena, como al empleo por cuenta propia y la creación de empresas.


MARCO DE REFERENCIA DE LA ORIENTACIÓN LABORAL:

El sistema nacional de empleo es el conjunto de estructuras, medidas y acciones necesarias para promover y desarrollar la política de empleo. Este está integrado por el SEPE y los servicios públicos de empleo de las CCAA.

El SEPE es un organismo autónomo al que se le encomienda la ordenación, el desarrollo y seguimiento de los programas y medidas de Políticas de Empleo. Los destinatarios de estos servicios son las personas trabajadoras (tanto desempleadas como en activo), las personas emprendedoras que tengan una idea de negocio y las empresas. Por otro lado, el Servicio Público de Empleo de Galicia (SPEG) es una estructura dependiente de la Xunta de Galicia que presta servicios o ejerce funciones en el ámbito de las Políticas Activas de Empleo, dentro de Galicia.

La política de empleo es un conjunto de actuaciones, cuyo objetivo es alcanzar el pleno empleo o corregir los desequilibrios del mercado de trabajo. Distinguimos políticas activas y políticas pasivas de empleo para acelerar la recuperación y creación de empleo. Además de medidas urgentes adicionales de fomento de la contratación y la creación de empleo.


EL MERCADO LABORAL:

El mercado de trabajo es muy dinámico y cambiante. Su evolución es el resultado de dos variables; la oferta de trabajo (Población activa, ocupados y parados) y la demanda de trabajo (cantidad de trabajadores que las empresas están dispuestos a contratar). La interacción de ambas determina el equilibrio: los salarios y el número de personas contratadas.
Según la formulación clásica, el funcionamiento del mercado de trabajo y la rigidez de los salarios a la baja son la causa del paro. Según la formulación keynesiana, la insuficiente demanda agregada de la economía es la causa del paro, admitiendo los planteamientos de partida de los clásicos. Los efectos del paro recaen sobre las personas paradas, las ocupadas y sobre la economía en su conjunto. El paro puede ser de tipo estructural, friccional, cíclico o estacional.

Los instrumentos y herramientas para el estudio del mercado de trabajo son, además de la EPA que define variables y tasas para ello, son el Observatorio Ocupacional del SEPE, el Observatorio Ocupacional del Servicio de Empleo de Galicia, y el Observatorio Europeo de Empleo.CERTIFICACIÓN Y FORMACIÓN PROFESIONAL:

La Cualificación Profesional es el conjunto de competencias profesionales, con significación para el empleo que pueden ser adquiridas mediante  formación modular u otros tipos de formación a través de la experiencia laboral. La Competencia Profesional es el conjunto de conocimientos y capacidades que permitan el ejercicio de la actividad profesional conforme a las exigencias de la producción y el empleo.

El CNCP incorpora competencias técnicas, específicas de esa cualificación y las transversales, como las competencias clave (aquellas que permiten a los individuos adaptarse a un entorno laboral cambiante)

El SNCFP identifica cuales son las competencias requeridas para el empleo. A cada cualificación se le asigna una competencia general, en la que se definen brevemente las labores y funciones esenciales del profesional.

Las unidades de competencia  son susceptibles de reconocimiento y acreditación parcial. Lleva asociado un módulo formativo. Se obtienen mediante la formación o la práctica laboral. Si se acumulan se conseguirá la acreditación de la formación completa mediante un título de FP o un Certificado de Profesionalidad.

El módulo formativo es donde se describe la formación necesaria para adquirir la unidad de competencia a la que va asociado. Los certificados de profesionalidad son el instrumento de acreditación oficial de las cualificaciones profesionales del CNCP en el ámbito de la administración laboral. Son un referente que permitirá certificar de manera homogénea las competencias profesionales de los trabajadores que han sido adquiridas desde la experiencia profesional, la FP para el empleo o la FP inicial.


LA POLÍTICA SOCIAL DE EMPLEO EN LA UNIÓN EUROPEA:

Los gobiernos nacionales son los principales responsables de la política social para el empleo. La financiación de la UE en este ámbito se limita a apoyar y complementar sus esfuerzos. Las instituciones y organismos comunitarios en materia de empleo son: la Comisión Europea, el Parlamento Europeo, el Consejo de la UE y el Comité Económico Social Europeo.

La libre circulación de trabajadores incluye el derecho de desplazamiento y residencia del trabajador, de los miembros de su familia y el derecho a trabajar en otro estado miembro.

El FSE es uno de los fondos estructurales de la UE, creado desde 1957 para promover el empleo y el desarrollo de las personas activas en todos los estados de la unión, con el objetivo de corregir el desequilibrio entre las regiones más ricas y las menos desarrolladas con la intención de conseguir la cohesión económica y social en Europa.


LA INICIATIVA EMPRENDEDORA COMO FORMA DE ACCESO AL MERCADO LABORAL:

Tanto en Galicia como en España, las condiciones actuales del entorno dificultan el proceso emprendedor, a lo que se le añaden carencias de una cultura emprendedora, una baja tolerancia al riesgo, y una escasa capacidad de percepción de oportunidades. Además de otros factores de desmotivación para emprender, como por ejemplo: falta de formación específica, falta de financiación o escasas posibilidades para obtenerla, entre otros.

El grado de bienestar y riqueza de una economía está directamente relacionado con su actividad emprendedora. Fomentar el autoempleo y la creación de empresas debe ser una de las tareas a realizar para que tal cambio se produzca, y el desempeño profesional de los orientadores laborales también debe contribuir a esto.

Los elementos esenciales en el proceso de creación de empresas son; la idea, la persona emprendedora y su motivación, y el plan de empresa. Por tanto, el asesoramiento a los emprendedores pasa por varias fases. En la fase de gestación, el orientador debe conocer el proyecto, indagar necesidades, explicar el alcance del trabajo y ayudar a validar la idea y habilidades emprendedoras (CANVAS). Durante la fase de análisis se debe tutorizar el plan de empresa, y ayudar a analizar la viabilidad. En la fase de puesta en marcha finaliza la tarea del orientador, aunque es recomendable mantener el  contacto para posible testimonio a futuros emprendedores.  La cuarta y última fase sería la de consolidación.


TRABALLO GRUPAL. RELATORIO DE ELENA GONZÁLEZ DE LA CÁMARA CAYUELA

Escollimos a sesión da Cualifiacións Profesionáis e Competencias para a nosa refexión grupal ao parecernos unha sesión clave. Nesta ponencia trátanse moitos conceptos relevantes, xa que xurdiron novedades sobre  a formación para o emprego, as cualificacións e as competencias.

A sesión foise estruturando, dende os vellos conceptos, programas de garantía social  y pcpi, ao actual, coa formación profesional básica e facendo relevancia nos cambios normativos. Elena foinos introducindo nos seguintes conceptos:

1.- O SISTEMA FORMATIVO:

Como axudar as persoas a decidir por onde tirar, que poden estudiar se nos queren chegar a universidade, e cales son os diferentes tipos de formación profesional que poden atopar.

O Sistema de Formación Profesional, comprende o conxunto de ensinanzas que capacitan para o desenvolvemento dunha profesión. Existen tres tipos de modalidades de formación profesional:

1.Formación Profesional Regrada: ofrece unha especialización e coñecemento práctico respecto ao mundo laboral. Organízase en ciclos formativos:
 • Grao medio
 • Grao Superior
 • Ensinanzas deportivas
 • Ensinanzas artísticas
 Aparecen dúas novidades na Formación Profesional Regrada:
 • A formación profesional básica regulada na Orde do 5 de agosto de 2014 e no Decreto 107/2014 do 4 de setembro,onde se regulan aspectos específicos desta formación e o establecemento de vinte e un currrículos de títulos profesionais básicos.
 • A formacion profesional dual que é unha modalidade de FP que ten por obxecto a cualificación profesional, nun réxime de alternancia da actividade laboral nunha empresa coa actividade formativa nun centro educativo. Integra tres pilares: formación curricular, traballo na empresa e a formación complementaria, combinando a asistencia do alumnado no centro educativo coa súa formación e o seu traballo.
2.Formación Profesional Ocupacional: é a oferta formativa non regrada dirixida principalmente ás persoas desempregadas, creada para potenciar a inserción e reinserción profesional. Impártense en entidades colaboradoras do Servizo Público de Emprego de Galicia (SPEG) e finánciase polas aportacións do Fondo Social Europeo,do Servicio Público de Emprego Estatal (SEPE) e do sistema educativo de formación.

3.Formación Profesional Continua: é a formación non regrada dirixida á poboación traballadora por conta allea ou que exerce unha actividade laboral por conta propia.

En resumo, atopamos oferta formativa adecuada a diferentes coletivos, no so para os xoves menores de trinta anos, que poden ter acceso a formación en modalidade presencial,e-learnig e mixta. Co seguinte video tratamos de ilustrar mellor a estutura da Formación Profesional para o Emprego.2. A REFORMA DO SISTEMA DE FORMACIÓN PROFESIONAL PARA O EMPREGO:

Debido, en parte, as malas prácticas vinculadas co sistema e na procura de transparencia apróbase o RDL 4/2015 de 22 de marzo, para a reforma urxente do Sistema de Formación Profesional para o Emprego no ámbito laboral, que modifica o sistema actual deixando nas mans das empresas a formación dos traballadores.

A reforma otórgalle un novo papel aos distintos axentes, coa implantanción da “libre concorrencia competitiva”. Créase, unha conta e un cheque de formación, unha unidade de inspección con carácter sancionador. Pretende un impulso do Sistema Nacional de Calificaciones. Constitúese unha fundación estatal e un rexistro estatal de centros e entidades de formación, acreditados e inscritos.

Desaparece a formación a distancia convencional dende o 1 de xaneiro de 2016, e cada traballador terá unha conta de formación asociada ao seu número de afiliación á Seguridade Social.

3.CATÁLOGO E FAMILIAS PROFESIONAIS:

Comezou neste punto situando como as necesidades do mercado de traballo foron a semente para a definición das familias profesionais e as cualificacións. As necesidades do mercado chegaron a un punto no que non había concordancia entre os postos de traballo existentes e a preparación da poboación, por iso era urxente cambialo sistema.

A importancia do Catálogo Nacional de Cualificacións Profesionais (CNCP), que ten como finalidade a ordenación das cualificacións profesionais, polo seu carácter sectorial e funcional, en 26 familias profesionais, pola súa afinidade, e en 5 niveis de cualificación profesional, desenvolvidos na actualidade só os tres primeiros.

Na actualidade existen 664 cualificacións aprobadas en Consello de Ministros e publicadas no BOE. Cada cualificación organízase en unidades de competencia e cada unidade de competencia leva asociado un módulo formativo, formación necesaria para adquirir a unidade de competencia á que vai asociado.

O Instituto Nacional de Cualificacións (INCUAL) é o responsable de definir, elaborar e manter actualizado o CNCP e o Catálogo Modular de Formación, que despois servirá para eleborar tanto os temarios da formación profesional como os dos certificados de profesionalidade

4.-CUALIFICACIÓNS E COMPETENCIAS:

Como entender dunha forma sinxela que diferencia existe nestes términos tan relevantes no modelo actual, máis alá das definicións formáis. A competencia engloba o saber, en definitiva o saber facer; o saber ser, o saber estar e a cualificación refirese más o estandar oficial que contén as competencias requeridas para levar a cabo unha actividade.

A Lei orgánica 5/2015, do 19 de xuño, das cualificacións e da formación profesional modifica e constitúe o marco legal vixente en todo o Estado en materia de cualificacións e formación profesional, ten un carácter estratéxico, un dos seus obxectivos principais é a creación dun sistema integrado. Define:
 • Cualificación profesional: o conxunto de competencias profesionais, con significación para o emprego que poden ser adquiridas mediante formación modular ou outros tipos de formación e a través da experiencia laboral.
 • Competencia profesional: o conxunto de coñecementos e capacidades que permiten o exercicio da actividade profesional conforme ás esixencias da produción e o emprego.
 • Unidade de competencia: o agregado mínimo de competencias profesionais, susceptible de recoñecemento e acreditación parcial, cada unidade de competencia divídese en realizacións profesionáis
Para ter unha imaxe máis clara, podemos ver como se subdivide cada un destes aspectos:
Cualificación - Competencia xeral - Unidades de competencia - Realización profesional - Criterios de realización

5.-VÍAS DE OBTENCIÓN:

O Mercado Europeo de Cualificacións (EQF), céntrase nos resultados de aprendizaxe e os divide en:
 • COÑECEMENTOS (asimilación da información)
 • DESTREZAS ( habilidade para aplicar os coñecementos)
 • COMPETENCIAS ( capacidade para utilizar os coñecementos).
É dicir, o que unha persoa sabe, comprende e é capaz de facer ao culminar un proceso de aprendizaxe nos ámbitos teórico,técnico e social.

6.- OS CERTIFICADOS DE PROFESIONALIDADE

Os Certificados de Profesionalidade (RD 34/2008, de 18 de xaneiro) acreditan con carácter oficial e nacional as competencias profesionais que capacitan para o desenvolvemento dunha actividade laboral con significación para o emprego. A expedición do certificado profesional, tramitarase, previa solicitude, ao comprobarse que se teñen todos os módulos formativos superados.Actualmente existe unha rede de centros de formación acreditados para impartir a modalidade de teleformación. Todos os cursos necesitan a validación da autoridade laboral para acceder ao certificado  de profesionalidade. Polo que hai que ter cuidado cos posibles fraudes.

7.- O PROCESO PARA A ACREDITACIÓN POLA VÍA DA EXPERIENCIA E FORMACIÓN NO FORMAL.

Neste apartado a ponente explicou que existe outra vía de acreditación das competencias a través dos procesos de Recoñecemento da Experiencia Profesional no ámbito laboral e o da Acreditación da Experiencia Laboral, no ámbito académico.

O proceso de Recoñecemento da Experiencia Profesional no ámbito laboral,estrutúrase en tres fases: asesoramento (documento e práctica)-avaliación-proba práctica e acreditación.

Cada certificado, na súa estrutura, inclúe: identificación, perfil profesional e formación do certificado profesional.

Para saber máis:
Web de Xunta. Espacio adicado a FP
Instituto Galego das Cualificacions
Competencias clave
Certificados de Profesionalidade
Recoñecemento da Experiencia Profesional

E para rematar engadímos o storify da sesión elaborado pola compañeira Diana Muñoz25 de julio de 2015

¿Qué destacar del marco conceptual de la orientación laboral? Ana Vicente

Durante todo el módulo hemos ido abordando los temas desde un punto de vista bastante práctico, una aproximación hacia la orientación laboral explicando distintos aspectos. Todos y cada uno de los docentes han puesto a nuestra disposición conocimientos y experiencias que considero de gran utilidad para el trabajo del orientador.

Dado que mi trayectoria profesional no se ha venido desarrollando en la práctica de la orientación. Para mí han sido muchos los aspectos a destacar, de manera que intentaré ir haciendo mi reflexión punto por punto, mencionando aquellos conceptos, que me han resultado más enriquecedores.

 • Marco de referencia de la orientación laboral. Ubicarnos dentro del sistema, el nuevo panorama hacia el que nos encaminamos, la novedad de la implantación del sistema nacional de garantía juvenil y la importancia de las políticas activas de empleo. En definitiva todas y cada una de las estrategias de actuación para mejoran la empleabilidad y desarrollo de las personas.
 • Mercado laboral. Un acercamiento desde una perspectiva económica donde aplicar correctamente los conceptos de oferta, demanda y equilibrio de mercado. Conocer las teorías aplicadas para averiguar las causas y efectos del paro. ¿Cuántos tipos de paro existen y cómo se cuantifica?, ¿para que sirve la EPA?. 
 • Certificación y formación profesional. Aún siendo el tema del que más conocimiento tengo, me ha gustado el planteamiento del mismo. Diferenciar todos los tipos de formación y como entender que es una cualificación y una competencia, más allá de la definición teórica. Las familias profesionales, los certificados de profesionalidad y destacar la importancia de poder certificar las competencias desde el reconocimiento de la experiencia profesional y el aprendizaje no formal y no solo desde la vía formativa.
 • Política social y de empleo de la unión europea. Que poco llegamos a saber sobre la unión europea y todos los recursos con los que podemos contar los orientadores y a su vez todos los ciudadanos: ¿cómo buscar financiación europea para nuestros proyectos?, ¿sabías que existe el voluntariado europeo?, ¿sabías que Galicia está dentro de las denominadas regiones más desarrolladas?, ¿sabías que hay todo un abanico de herramientas y oportunidades de movilidad en la UE?. No es que la solución sea mandar a los jovenes al extranjero porque aquí no encuentren salidas profesionales, pero no deja de ser una gran oportunidad de desarrollo y crecimiento para aquellos que sepan utilizar correctamente estas herramientas.
 • La iniciativa emprendedora como forma de acceso al mercado laboral. En el contexto actual de crisis en la que nos encontramos, una de las salidas que pueden llegar a plantearnos es el emprendimiento y sabiendo que tal vez no todo el mundo tiene madera de emprendedor,  ¿qué mejor manera de orientarles que metiéndonos de cabeza en nuestro propio proyecto empresarial? Nuestro juego de simulación y modelo de empresa o como enfrentarnos a nuestra idea y hacernos preguntas e ir abordando cada uno de los 9 bloques del modelo Canvas.
 • Y aunque no aparece dentro del tema como tal sino como algo más transversal, que decir sobre el uso de las nuevas tecnologías y las redes sociales, aprender a tener presencia digital y ampliar nuestra red de contactos, para estar completamente informados y poder ofrecer la mejor de las respuestas a los usuarios del servicio de orientación. Y sobre todo, como perder el miedo a lanzarse ante la novedad ¿qué es un blog sino una oportunidad de brindar toda nuestra experiencia, conocimiento y reflexiones a todos los que deseen leerlas sea la razón que sea? Solo hay que buscar el momento y lanzarse!!.

24 de julio de 2015

REFLEXIÓNS DO MARCO CONCEPTUAL DO MÓDULO 1 DE SANDRA BEATRIZ SANTA CRUZ MOJÓN

MARCO DE REFERENCIA DA ORIENTACIÓN LABORAL

INTRODUCIÓN

O programa de orientación laboral forma parte das políticas activas de emprego levadas a cabo pola Consellería de Traballo e Benestar en colaboración co Servizo Público de Emprego de Galicia (SPEG) e financiadas polo Fondo Social Europeo (FSE) , que ten por obxecto mellorar as posibilidades de acceso ao emprego das persoas desempregadas no mercado de traballo , por conta propia ou allea; ao mantemento do emprego e á promoción profesional das persoas ocupadas, e ao fomento do espírito empresarial e a economía social.

Polo anteriormente citado, a persoa orientadora no desempeño das súas funcións, ten que posuir coñecementos, e sabelos comunicar e transmitir, en materia de: mercado de traballo, certificados de profesionalidade, acreditación de competencias, cualificacións profesionais, formación para o emprego, institucións e organismos comunitarios en materia de emprego e emprendemento.


http://4.bp.blogspot.com/-EmmEYlfoh0A/Thq-GhTxsII/AAAAAAAAAwI/7-cT-kU5S-Y/s1600/politicas+activas+de+empleo.gif

 
1.MERCADO DE TRABALLO

O mercado de traballo  é a configuración da oferta e demanda de traballo. O comportamento e evolución destas forzas nos facilita información sobre as tendencias do mercado laboral actual.
A persoa orientadora debe coñecer o funcionamento do mercado laboral do seu ámbito de actuación e o comportamento das ocupacións, para poder asesorar a persoa desempregada na procura do seu obxectivo profesional.

2.CERTIFICACIÓN E FORMACIÓN PROFESIONAL

Os certificados de profesionalidade son o instrumento de acreditación oficial das cualificacións profesionais do Catálogo Nacional de Cualificacións Profesionais no ámbito da administración laboral.Son o instrumento para proporcionar aos traballadores a formación requirida polo sistema produtivo e achegar esa formación á realidade do mercado laboral.Permiten certificar as competencias profesionais dos traballadores adquiridas a través da: experiencia profesional, a formación profesional para o emprego e a formación profesional inicial.

3.POLÍTICA SOCIAL E DE EMPREGO DA UNIÓN EUROPEA

Polo alto índice de desemprego que padecen moitas das economías dos países membros , moitos dos seus cidadáns deciden procurar emprego ou formarse  noutro país da UE en virtude a que gozan da liberdade á libre circulación de traballadores e persoas, que inclúe ademais o dereito de desprazamento e residencia do traballador, o dereito de entrada e residencia dos membros da familia.

Polo anteriormente citado, a persoa orientadora debe ser coñecedora de toda a información sobre a política social e de emprego no seno da Unión Europea para poder asesorar a calquera cidadán que desexe beneficiarse do principio da libre circulación das persoas.

4.A INICIATIVA EMPRENDEDORA COMO FORMA DE ACCESO AO MERCADO LABORAL

O emprendemento é unha boa opción de acceso ao mercado laboral debido as dificultades actuales atopar emprego por conta allea.
 A persoa orientadora deberá fomentar a cultura emprendedora e impulsar a creación de emprego, a través de charlas, seminarios ou coloquios, ao constatar que o grao de benestar e riqueza dunha economía está directamente relacionado co emprendimento. A persoa orientadora terá que acompañar e asesorar ao emprendedor durante todo o proceso da posta en marcha do proxecto.

5.CONCLUSIÓN

E como conclusión, a persoa orientadora deberá informar, asesorar, acompañar e apoiar a que as persoas usuarias do Servizo de Orientación acaden os seus obxectivos profesionais e fagan realidade os seus sonos.

BIBLIOGRAFÍA

Instituto Galego de Promoción Económica
Servicio Público de Empleo Estatal
Consellería de Traballo e BenestarAccede o meu perfil de twitter.http://www.twitter.com/Xandrascruz
A continuación, o video "Donde  tus sueños te lleven"

18 de julio de 2015

Nube de intereses de Sara Agulló

Estas son mis principales áreas de interés:


Por mi especialización en Prevención de Riesgos Laborales , Recursos Humanos, Formación y Orientación Laboral. Mis intereses profesionales son, por un lado transmitir la cultura de la prevención, no sólo en el ámbito laboral, si no también en la vida cotidiana, mediante la protección civil y por otro lado la gestión y el asesoramiento a personas en el ámbito laboral. Desde el asesoramiento a personas que busquen empleo por cuenta ajena o decidan emprender, o desde la docencia de Formación y Orientación Laboral.


17 de julio de 2015

Nube de Intereses

¨´´´´´´´´´Areas de interés básicas
texto que quieras .sería los párrafos hechos en Drive8lo abres y copias-pegas
Sígueme en Twitter
Luego meter enlace de youtube con vídeo de orientación
Esto es  a Url  acortada  de mi adresse    https://goo.gl/XyrjYq

NUBE DE INTERESES DE SANDRA BEATRIZ SANTA CRUZ MOJÓN

Estas son mis principales áreas de interés:


Mis intereses profesionales van unidos al mundo de la orientación laboral  y el empleo desde el año 2000, año en el que comenzó mi especialización profesional en estas materias. 

Los cambios sociales y tecnológicos que se están produciendo  en el mundo laboral hacen que los orientadores-informadores-prospectores en materia laboral tienen que contar con nuevas competencias digitales y habilidades profesionales dentro de su proceso de aprendizaje permanente. Por lo mencionado anteriormente y junto con mi necesidad personal de prosperar en mi desempeño profesional, mi principal interés actualmente es adquirir destrezas en las nuevas competencias digitales y creación-dinamización de grupos de trabajo,y finalmente, ampliar mis conocimientos sobre creación de empresas-emprendimiento.

accede a mi perfil de twitter
Aquí va mi video